top of page
ค้นหา
  • melalin

เอ็มฟันด์ขยายไปยังประเทศกัมพูชา

เอ็มฟันด์ได้ลงนามในข้อตกลงกับคลินิก Heng Rithy และคลินิก Tevin Reaksasok II ในเมืองปอยเปต นับเป็นการขยายพื้นที่การให้บริการไปยังชุมชนชายแดนในฝั่งกัมพูชาเป็นครั้งแรก


ปัจจุบัน โครงการเอ็มฟันด์ให้บริการในพื้นที่จังหวัดตาก สระแก้ว กาญจนบุรี และเชียงรายในประเทศไทย เมืองเมียววดีในประเทศเมียนมาร์ และเมืองปอยเปตในกัมพูชา เราตั้งเป้าที่จะขยายพื้นที่ในการให้บริการของกองทุนสุขภาพเรื่อยๆเพื่อที่จะครอบคลุมผู้ย้ายถิ่นและประชากรที่อาศัยอยู่ตามชายแดนมากขึ้นดู 25 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page